Giải Khuyến khích - Cuộc thi kiến trúc - quy hoạch xây dựng, Ashui 2004

2_0.jpg