Phù điêu Rồng và Vịnh Hạ Long - Vị trí :Nhà họp Chính Phủ - Tác giả Họa sĩ Trần Hữu Quang