Phương án cải tạo ngân hàng Việt Nga - Lý Thường Kiệt - Hà Nội