Trung Tâm Quốc Gia Huấn Luyện, Đào Tạo Ứng Phó Sự Cố, Thiên Tai,Tìm Kiếm Cứu Nạn